معمای متوسلیان؛ پرونده‌ای درباره فیلم «ایستاده در غبار»